Rekrutacja 2018/2019

 Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez platformę firmy Vulcan dostępną na stronie:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/

 

 

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!

Oferujemy dwa atrakcyjne i przyszłościowe kierunki kształcenia w klasach cywilnych i mundurowych.

Jesteśmy jedną z nielicznych szkół technicznych na Śląsku, kształcącą w klasach o profilu wojskowym kształcącą w klasach realizujących program innowacji „Obronność i zarządzanie kryzysowe”!

W przeciwieństwie do Liceum – u NAS możesz uzyskać tytuł technika i zawód!!

Nasza młodzież uczestniczyła w programie Leonardo da Vinci w ramach którego nasi uczniowie odbywali miesięczne praktyki w słonecznej Hiszpanii a obecnie realizujemy projekt Erasmus+ dzięki któremu kolejna grupa uczniów odbędzie 3 tygodniowy staż zawodowy w Hiszpanii!

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć kolejne klasy mundurowe i po raz pierwszy  – klasy policyjne!!!

 

Kierunki Kształcenia:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI /TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH [Klasa 1a]

Klasy cywilne i mundurowe!

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

Wybór typu klasy -cywilnej lub mundurowej odbędzie się po rekrutacji.
Kwalifikacje:

K1 – Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych (E.2.)

K2 – Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej (E.9.)

K3 – Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych (E.10.)

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że Twój sms dociera do koleżanki lub kolegi? Jak to się dzieje że osoba będąca daleko może z Tobą porozmawiać a nawet Cię widzieć? To właśnie na kierunku Technik Telekomunikacji odpowiesz sobie na Te pytania i wiele innych!

 Uczniowie poznają takie dziedziny jak: podstawy telekomunikacji, elektrotechnika, usługi telekomunikacyjne, systemy cyfrowe i analogowe a także Teleinformatykę.

 

Nowy zawód – technik urządzeń dźwigowych

Technik urządzeń dźwigowych jest nowym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2014 roku.  Nabór do tej klasy  – podobnie jak na inne kierunki – odbywa się do klasy cywilnej i mundurowej(wojskowej lub policyjnej).

Windy – urządzenia dźwigowe – są wokół nas – w blokach, instytucjach galeriach handlowych!
Dotychczas,  montażu, naprawy, przeglądu tych istotnych środków transportu podejmowali się ludzi różnych branży – elektrycy, mechanicy i inni fachowcy. Na rynku pracy poszukiwani są jednak specjaliści wykształceni właśnie w tej branży – znający zagadnienie od podstaw! Stąd stworzono ten ciekawy i potrzebny zawód!

Podczas kształcenia uczniowie powinni być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń dźwigowych;
2) oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;winda
3) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
4) dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
5) organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Podbudowa kształcenia opierają się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki. Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– kwalifikację E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
– kwalifikację E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ/TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI [klasa 1b]

Klasy cywilne i mundurowe!

Wybór typu klasy -cywilnej lub mundurowej odbędzie się po rekrutacji.
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Kwalifikacje:

– montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

– eksploatacja systemów energetyki odnawialnej.

Przez długie lata energia elektryczna pozyskiwana była wyłącznie z zastosowaniem węgla co wiąże się ze znacznym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Przyszły technik pozna metody pozyskiwania tzw. czystej, zielonej energii ze źródeł odnawialnych – wiatru, słońca, wody i biopaliw.

To właśnie jest przyszłość współczesnej energetyki!

 

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Absolwenci tego kierunku posiądą nowoczesny zawód pozwalający podejmować pracę w firmach zajmującymi się wdrażaniem najnowszych technik energetycznych.
Uczymy pozyskiwać energię solarną, geotermalną, wodną oraz z wykorzystaniem biopaliw.

Jest to nowy zawód wprowadzony do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w 2014 roku w związku z prężnym rozwojem branży zajmującej się produkcją i usługami w zakresie klimatyzacji. Technik chłodnictwa i klimatyzacji zdobywa kwalifikacje do instalacji, obsługi oraz modernizacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, mieszkalnych i w transporcie. Nabywają umiejętności w zakresie montażu i instalacji sprężarek, termostatów, agregatów i izolacji termicznych. Potrafią programować urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne oraz montować połączenia, układy hydrauliczne i pneumatyczne, zespoły i mechanizmy urządzeń chłodniczych, klimatyzatory lub systemy klimatyzacyjne. Zdobywają umiejętności dopasowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:3M1A9577-263x263

 • firmach zajmujących się projektowaniem, montażem, naprawą i modernizacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • firmach monitorujących stan techniczny tych instalacji oraz urządzeń, przeprowadzających konserwację i zajmujących się ich obsługą
 • własnych firmach działających w tej branży

 

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami:

-elektryczną,

-teleinformatyczną,

-teletransmisyjną,

-informatyczną,

-multimedialną.

 • Wyposażenie Naszych pracowni jest sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej spełnia najwyższe europejskie standardy.
 • W bieżącym roku szkolnym uruchomiliśmy nowoczesną, multimedialną salę językową wyposażoną w słuchawki, mikrofony, tablicę interaktywną i szereg nowatorskich rozwiązań technicznych.
 • Posiadamy nowoczesne tablice multimedialne, projektory i laptopy, z których na bieżąco korzysta się na lekcjach.
 • Posiadamy nowocześnie wyposażony warsztat szkolny, w którym uczniowie spotykają się po raz pierwszy z zajęciami praktycznymi pod kątem kwalifikacji zawodowych.
 • Usytuowanie szkoły w centrum Katowic zapewnia doskonały dojazd i umożliwia młodzieży korzystanie ze wszystkich placówek kulturalnych miasta oraz udział w ciekawych zajęciach organizowanych przez Teatr Śląski, Muzeum Historii Katowic, Centrum Scenografii Polskiej i wiele innych.
 • Dla chętnych organizowane są dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowań: informatycznym, elektronicznym, języków obcych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia uczniom wykształcenie ogólne i zawodowe umożliwiające kontynuowanie nauki na wszystkich uczelniach wyższych.
 • Wyremontowany i monitorowany budynek szkoły gwarantuje młodzieży komfort i bezpieczeństwo.
 • Jesteśmy szkołą niewielką co stanowi jej kolejny, olbrzymi atut – żaden uczeń nie jest anonimowy i do każdego naszego ucznia podchodzimy indywidualnie!

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – Klasy mundurowe

OBRONNOŚĆ I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Pierwsza w regionie szkoła oferująca naukę w technicznej klasie mundurowej, kształcąca w zawodzie technik telekomunikacji oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej o poszerzonym programie edukacji dla bezpieczeństwa, uwzględniająca potrzeby łączności w wojsku i specyfikę zarządzania kryzysowego.

 • Uczniowie mają poszerzony program Edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia na strzelnicy oraz wyjazdy na obozy sprawnościowe!

 • Wprowadzono stopnie wojskowe za zasługi i osiągnięcia.

 • Młodzież w klasach mundurowych przygotowywana jest do pracy w służbach mundurowych. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu klas mundurowych.

ZAPRASZAMY

REGULAMIN REKRUTACJI

1. Technikum nr 8 w roku szkolnym 2017/2018 prowadzi rekrutację drogą elektroniczną przez Internet do 4-letniego Technikum kształcącego w zawodach:

 • technik telekomunikacji
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik urządzeń dźwigowych – NOWY KIERUNEK
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji – NOWY KIERUNEK

2. Gimnazjum kandydata, które bierze udział w elektronicznej rekrutacji, zakłada mu konto i podaje hasło dostępu.
3. Kandydaci, których szkoły gimnazjalne nie uczestniczą w naborze elektronicznym, samodzielnie zakładają sobie konta na stronie: http://www.slaskie.edu.com.pl lub takie konta założyć można w Technikum nr 8.
4. W Technikum nr 8 przyznaje się punkty z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • Język obcy
  (najwyższa ocena spośród wykazanych języków obcych)
 • max(WF,inf) – system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość pkt.

Możliwe do uzyskania punkty:

 • dopuszczający – 2 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 12 punktów
 • bardzo dobry – 16 punktów
 • celujący – 20 punktów

Inne:

 • Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów
 • Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum -13pkt
 • Za udział w finale w wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty – za jeden tytuł 10 punktów – za 2 i więcej tytułów 2 punkty (maksymalnie 12)
 • Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów. – I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
  • II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
  • III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt
 • Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty.
 • Maksymalna ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego – 100 punktów.
 • Przyjmowani będą kandydaci, którzy ostatecznie w wyniku rekrutacji (punkty za świadectwo + osiągnięcia + punkty z egzaminu gimnazjalnego) otrzymali większą ilość punktów:

Kandydaci do technikum muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik telekomunikacji lub technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
7. Do szkoły będą przyjmowani kandydaci począwszy od maksymalnej sumy uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc.
8. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczych oraz osoby przebywające w rodzinach zastępczych
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
 • Wyższą ocenę zachowania,
 • Średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.

9. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w innych województwach, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.