Organizacja roku szkolnego 2014/2015

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  z tzw. „puli dyrektora szkoły”

w roku szkolnym 2014/2015:

 

10.11.2014r. (poniedziałek)

2.01.2015r.   (piątek)

5.01.2015r. (poniedziałek)

4.05.2015r. (poniedziałek) – matura

5.05.2015r. (wtorek) –matura

6.05.2015r. (środa) – matura

5.06.2015r. ( piątek)

15.06.2015r. (poniedziałek) – pisemny egzamin zawodowy

(2 dni) Czerwiec 2015r. – praktyczny egzamin zawodowy (dokładnego terminu jeszcze nie znamy)

 

 

 

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2014 r.(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2 Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3 Ferie zimowe 19 stycznia – 1 lutego 2015 r.województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

26 stycznia – 8 lutego 2015 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

2 – 15 lutego 2015 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

16 lutego – 1 marca 2015 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4 Wiosenna przerwa świąteczna 2 – 7 kwietnia 2015 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:a)     w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

b)     dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a

c)     w pozostałych szkołach podstawowych

d)     dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej13 stycznia 2015 r.

1 kwietnia 2015 r.

1 kwietnia 2015 r.

1 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

6 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

c) w pozostałych gimnazjach:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. c:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej13 stycznia 2015 r.

14 stycznia 2015 r.

15 stycznia 2015 r.

21 kwietnia 2015 r.

22 kwietnia 2015 r.

23 kwietnia 2015 r.

21 kwietnia 2015 r.

22 kwietnia 2015 r.

23 kwietnia 2015 r.

1 czerwca 2015 r.

2 czerwca 2015 r.

3 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

7 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół
wymienionych w pkt 8)
9 stycznia 2015 r.lub

24 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych szkół  zawodowych oraz szkół policealnych
9 stycznia 2015 r.lub

26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna: - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.; - § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

9 Egzamin maturalny:- część ustna

– część pisemna

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnejod 4 do 29 maja 2015 r.

od 4 do 22 maja 2015 r.

(podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a)     w okresie zimowym

- etap pisemny

- etap praktyczny

b)   w okresie letnim

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej12 stycznia 2015 r. - dla absolwentów wszystkich typów

szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy

uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

od 13 do 14 stycznia 2015 r. -dla absolwentów

techników, techników uzupełniających i szkół

policealnych kształcących w tych samych zawodach,

w których kształcą technika

od 22 do 31 stycznia 2015 r. – dla absolwentów

zasadniczych szkół zawodowych i szkół

policealnych kształcących w tych samych zawodach,

w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

 

15 czerwca 2015 r. – dla absolwentów

wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia

szkoły w kwietniu lub czerwcu

od 16 do 19 czerwca 2015 r. – dla absolwentów

techników, techników uzupełniających i szkół

policealnych kształcących w tych samych zawodach,

w których kształcą technika

od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. - dla absolwentów

zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą

zasadnicze szkoły zawodowe

(podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.)

11 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie- część pisemna

– część praktyczna

Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej
okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed
terminem tego egzaminu.(podstawa prawna: § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2012 r. poz. 262)
12 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2015 r.(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
13 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt   4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)